Adatvédelmi Szabályzat

A www.sso.hu üzemeltetője ezúton tájékoztatja a honlap látogatóit a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint a látogatók ezzel kapcsolatos jogairól, és azok érvényesítésének lehetőségeiről.

Részletes adatvédelmi nyilatkozat >>>

1. A Tájékoztató célja és hatálya

Jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: „Tájékoztató”) célja, hogy meghatározza a Savaria Szimfonikus Zenekar (a továbbiakban: „Adatkezelő”) által vezetett nyilvántartások/adatbázisok felhasználásának törvényes rendjét, valamint biztosítsa az adatvédelem alkotmányos elveinek, az információs önrendelkezési jognak és adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, valamint, hogy a törvényi szabályozás keretei között személyes adataival mindenki maga rendelkezzen, azok kezelésének körülményeit megismerhesse, illetve megakadályozza a jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását és jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát. Továbbá jelen Tájékoztató tájékoztatásul szolgál az érintetteknek az Adatkezelő adatkezelési gyakorlatának bemutatására.

A Tájékoztató hatálya kiterjed az Adatkezelő valamennyi szervezeti egységénél folytatott személyes és különleges adat kezelésére.

2. Irányadó jogszabályok

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet; a továbbiakban: „GDPR”)

évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: „Infotv.”)

évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (a továbbiakban: „Ptk.”)

évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról (a továbbiakban: „Pp.”)

évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (a továbbiakban: „Elkertv.”)

3. Az Adatkezelő adatai

Az Adatkezelő aktuális adatai a következők:

4. A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés célja, időtartama és jogcíme

Az Adatkezelő adatkezeléseit elsődlegesen az érintettek önkéntes hozzájárulásán vagy törvényi felhatalmazás alapján végzi. Önkéntes hozzájárulás esetén az érintett bármikor kérhet tájékoztatást a kezelt adatok köréről, illetve azok felhasználásának módjáról, továbbá visszavonhatja hozzájárulását, kivéve meghatározott esetekben, amelyekben jogszabályi kötelezés alapján folytatódik az adatkezelés (ilyen esetekben az Adatkezelő tájékoztatást nyújt az adatok további kezeléséről az érintett részére).

Az adatközlők kötelesek minden megadott adatot legjobb tudásuk szerint, pontosan közölni.

Amennyiben az adatközlő nem a saját személyes adatait adja meg, úgy az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Amennyiben az Adatkezelő adatfeldolgozók, vagy más harmadik személyek felé továbbítják az adatokat, úgy ezekről az Adatkezelő nyilvántartást vezet. Az adattovábbításról szóló feljegyzésnek tartalmaznia kell az adattovábbítás címzettjét, módját, időpontját, valamint a továbbított adatok körét.

Az Adatkezelő egyes tevékenységeihez tartozó adatkezelések:

Bérletértékesítés

Az adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítéseA kezelt adatok köre: vezeték és keresztnév, telefonszám (opcionális, ha a vásárló az értesítések fogadásához megadja), e-mail cím, az előzetes regisztráció során megadott jelszó, házhozszállítás kérése esetén a megadott szállítási cím, a tranzakció száma, dátuma és időpontja, vevőkód, ajándékutalvány száma, kultúra utalvány számaAdatkezelés platformja: elektronikusanAz adatkezelés célja: a közös adatkezelő, az InterTicket Kft. weboldalon található webshop szolgáltatásnak a bérletvásárláshoz kapcsolódó biztosítása, a megrendelés, annak kiszolgálása, a vásárlás és a fizetés dokumentálása. Az adatkezelés célja továbbá a felhasználó beazonosítása, valamint a megrendelt szolgáltatás teljesítése, azzal kapcsolatos értesítések kiküldése, a fizetés lebonyolításának lehetősége a fizetési szolgáltató segítségével, a felhasználók nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, a kártyán található egyenleg nyilvántartása, a kártyával történt vásárlások nyilvántartása, a kártyához kapcsolódó kedvezmények és előjogok nyilvántartása, a bérlethez kapcsolódó jogok biztosítása (beleértve a megújításra vonatkozó előjogokat, amennyiben a rendezvény szervezője biztosít ilyet), a szerződés teljesítése. Az adatkezelés célja továbbá a bérlet éves megújítási lehetőségéről való tájékoztatás (e-mail, vagy postai küldemény formájában), a következő bérletes előadásról szóló emlékeztető (e-mail, vagy postai küldemény formájában), szabadbérlet esetén havi két alkalommal tájékoztatás az előadóhely műsorairól, rendezvényeiről (e-mail forma), – a Felhasználó választásának elősegítésére.Az adatok törlésének határideje: bérlet esetében a tranzakció időpontjától számított 24 hónap leteltével. Amennyiben a vásárlási tranzakcióval kapcsolatosan jogvita alakul ki, a közös adatkezelő az adatokat a jogvita időtartamára őrzi meg, ennek jogalapja a közös adatkezelő jogos érdeke, GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont. Amennyiben a megvásárolt kártyához adókedvezmény társul (pl. Kultúra kártya), úgy az adatok megőrzésének idejét a mindenkor hatályos jogszabályok írják elő, a jogalap GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontKözös adatkezelő: InterTicket Kft. (székhelye és postai címe: 1139 Budapest, Váci út 99.; nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék, mint cégbíróság; cégjegyzékszáma: 01-09-736766)Közös adatkezelés jogalapja: érdekmérlegelésAz adatközlés hiányának esetleges következménye: a vásárlási tranzakció meghiúsulása.

Számlázás

Az adatkezelés jogalapja: törvényi kötelezettség teljesítése

A kezelt adatok köre: név; lakcím

Adatkezelés platformja: elektronikusan és papíralapon

Az adatkezelés célja: törvényi kötelezettség teljesítéseAdatfeldolgozó: a kiállított számlákat a Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete (9700 Szombathely, Wesselényi Miklós utca 4.) dolgozza fel és tároljaAdattovábbítás jogcíme: Adatkezelő jogos érdekeAz adatok törlésének határideje: a számla kiállítását követő 9 évAz adatközlés hiányának esetleges következménye: nincs mód az adatszolgáltatás megtagadására törvényi kötelezés folytán

Jelentkezés álláshirdetésre

Az adatkezelés jogalapja: érintetti hozzájárulás

A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, üzenet, tárgy és önéletrajzAdatkezelés platformja: elektronikusan és papíralapon (a benyújtás módjától függően)Az adatkezelés célja: az Adatkezelő által meghirdetett állásajánlatokra való jelentkezésAz adatok törlésének határideje: az Adatkezelő egyoldalú megítélése szerint, amennyiben az üzenet olyan tartalommal bír, amely jogszabály alapján kötelezettséget keletkeztet az Adatkezelőre nézve, vagy ha úgy ítéli meg, hogy a későbbiekben az ő, vagy harmadik személyek jogainak érvényesítése vagy védelme érdekében szükséges lehet, úgy 5 év után törli az adatokat, ellenkező esetben az üzenet beérkezését követő 30 napon belülAz adatközlés hiányának esetleges következménye: név és/vagy e-mail cím és/vagy önéletrajz hiányában az álláshirdetésre való jelentkezés meghiúsul, a tárgy és/vagy az üzenet hiánya, hiányossága esetén a sikeres kommunikáció meghiúsulása

Előadókkal való megállapodás

Az adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítéseA kezelt adatok köre: magánszemélyeknél: név, cím, TAJ-szám, adóazonosító jel, bankszámlaszám; egyéni vállalkozóknál: név, székhely, nyilvántartási szám, adószám, bankszámlaszám, opcionálisan: kapcsolattartási adatok (e-mail cím, telefonszám) az aktuális fellépéshez kapcsolódó kommunikációhoz, illetve a jövőbeni együttműködésekhez való megkereséshezAz adatkezelés célja: az Adatkezelő rendezvényein való részvételAdatkezelés platformja: elektronikusan (a tervezeteket) és papíralapon (az aláírt megállapodásokat)Az adatok törlésének határideje: a papíralapú szerződések esetében a szerződéskötést követő 8 év a kiállítandó számla alátámasztása végett; a kapcsolattartási adatokat visszavonásig tároljukAz adatközlés hiányának esetleges következménye: együttműködés meghiúsulása

Videó- és képkészítés, élő videómegosztás rendezvényeken

Az adatkezelés jogalapja: jogos érdek

A kezelt adatok köre: képmás

Adatkezelés platformja: elektronikusanAz adatkezelés célja: az Adatkezelő rendezvényeinek bemutatása, reklámozásaAz adatok törlésének határideje: 5 év 

Facebook oldal

Az adatkezelés jogalapja: érintetti hozzájárulás ráutaló magatartással

Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy nincs ráhatása a Facebook Inc. által üzemeltetett, és az Adatkezelő által az oldalon https://www.facebook.com/savariaszimfonikusok/ alatt létrehozott aloldal adatkezelésére, az oldalon keresztül küldött üzenetek tárolásán, törlésén kívül. Az érintettek adatainak kezeléséről a Facebook Inc. következő címen elérhető tájékoztatójában kaphatnak részletes tájékoztatást: https://www.facebook.com/policies/cookies/

Amennyiben az érinett korlátozni vagy törölni szeretné a vele kapcsolatos adatokat, úgy ezen igényét kizárólag a Facebook Inc. tudja teljesíteni, így kérjük, hogy a szolgáltatóval lépjen kapcsolatba!

FONTOS TUDNIVALÓ: A Facebook oldal által működtetett sütik egy része akkor is települ a felhasználó gépére, ha az érintett nem rendelkezik Facebook-regisztrációval, de megnyit Facebook-oldalon található tartalmat (pl. keresőoldalak találati eredményeként).

Az adatközlés hiányának/megtiltásának esetleges következménye: Adatkezelő Facebook-oldalán megosztott tartalmak megismerésének lehetetlenülése

5. Az érintettek jogai, jogorvoslati lehetőségek

 1. A rá vonatkozó személyes adatok;
 2. az adatkezelés célja(i);
 3. az érintett személyes adatok kategóriái;
  1. azon személyek, amelyekkel az érintett adatait közölték, vagy közölni fogják;
  2. az adatok tárolásának időtartama;
  3. a helyesbítéshez, törléshez, valamint az adatkezelés korlátozásához való jog;
  4. a bírósághoz, illetve felügyeleti hatósághoz fordulás joga;
  5. a kezelt adatok forrása;
  6. profilalkotás és/vagy automatizált döntéshozatal, illetve ilyen alkalmazásának részletei, gyakorlati hatásai;
  7. a kezelt adatok harmadik ország vagy nemzetközi szervezet részére való átadása.
  • A fentiek szerinti adatigénylés esetén Adatkezelő az érintett részére kiadja a kérelemnek megfelelő, általa kezelt adatok egy másolati példányát. Külön kérelemre van lehetőség elektronikus úton való kézbesítést kérni az Adatkezelőtől.
  • Adatkezelő minden további példányért oldalanként 500,- Ft-os adminisztrációs díjat kér.
  • Az igényelt adatok kiadásának határideje az igény átvételétől számított 30 nap.
  • A helyesbítéshez való jog: Az érintett kérheti az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan adatok helyesbítését.
  • A törléshez való jog: Amennyiben az alábbi indokok bármelyike fennáll, úgy az érintett kérésére Adatkezelő a legrövidebb időn belül, de legkésőbb 5 munkanapon belül, törli az érintettre vonatkozó adatokat:
  1. Az adatok jogellenesen (jogszabályi felhatalmazás vagy személyes hozzájárulás nélkül) kerültek kezelésre;
  2. az adatok kezelése szükségtelen az eredeti cél megvalósításához;
  3. az érintett visszavonja hozzájárulását az adatkezeléshez, és az Adatkezelőnek nincs más jogalapja az adatkezelésre;
  4. a kérdéses adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatban került sor;
  5. a személyes adatokat az Adatkezelőre vonatkozó jogszabályi kötelezettségek teljesítéséhez törölni kell.
  • Az adatok törlését Adatkezelőnek nem áll módjában elvégezni, ha az adatkezelés az alábbiak bármelyikéhez szükséges a továbbiakban is:
  1. Az Adatkezelőre vonatkozó jogszabályi előírások teljesítéséhez szükséges a további adatkezelés;
  2. a véleménynyilvánításhoz és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából szükséges;
  3. közérdekből;
  4. archiválási, tudományos, kutatási vagy statisztikai célból;
  5. jogi igények érvényesítéséhez vagy védéséhez.
  • Az adatkezelés korlátozásához való jog: Amennyiben az alábbi indokok bármelyike fennáll, Adatkezelő korlátozza az adatkezelést az érintett kérelmére:
  1. Az érintett vitatja a rá vonatkozó adatok pontosságát, ekkor a korlátozás arra az időre vonatkozik, ameddig a kérdéses adatok pontosságának, helyességének felülvizsgálata hitelt érdemlően megtörténik;
  2. az adatkezelés jogellenes, ugyanakkor az érintett kéri a törlés mellőzését, csupán az adatkezelés korlátozását kéri;
  3. az adatkezeléshez már nincs szükség az adatokra, de az érintett kéri azok további tárolását jogi igényei érvényesítéséhez vagy megvédéséhez;
  • Amennyiben az Adatkezelő korlátozást vezet be bármely kezelt adatra, úgy a korlátozás időtartama alatt kizárólag akkor, és annyiban kezeli az érintett adatot, amennyiben:
  1. Az érintett ehhez hozzájárul;
  2. jogi igények érvényesítéséhez vagy megvédéséhez szükséges;
  3. más személy jogainak érvényesítéséhez vagy megvédéséhez szükséges;
  4. közérdek érvényesítéséhez szükséges.
  • A visszavonáshoz való jog: Az érintett jogosult az Adatkezelőnek adott hozzájárulását – írásban – bármikor visszavonni. Ilyen igény esetén az Adatkezelő haladéktalanul és véglegesen törli mindazon adatokat, amelyeket az érintettel kapcsolatosan kezelt, és amelyek további tárolását jogszabály nem írja elő, vagy jogos érdekekhez fűződő jogok érvényesítéséhez vagy megvédéséhez nem szükségesek. A hozzájárulás visszavonásáig történt adatkezelés jogosságát a visszavonás nem érinti.
  • Az adathordozáshoz való jog: Az érintett jogosult az Adatkezelő által a rá vonatkozó adatok, általánosan használt, számítógépes szoftverrel olvasható formátumban történő továbbítását kérni egy másik adatkezelő részére. A kérést Adatkezelő a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb 30 napon belül teljesíti.
  • Automatizál döntéshozatal és profilalkotás: Az érintettet megilleti a jogosultság, hogy ne legyen alanya kizárólag automatizált adatkezelésen (például profilalkotáson) alapuló olyan döntésnek, amely rá joghatással lenne, vagy egyébként hátrányosan érintené. Nem alkalmazható ezen jogosultság, ha:
  1. az adatkezelés elengedhetetlen az érintett és az Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése céljából;
  2. az érintett kifejezetten hozzájárul ilyen eljárás alkalmazásához;
  3. alkalmazását jogszabály engedélyezi;
  4. szükséges jogi igények érvényesítéséhez vagy védéséhez.

6. Kapcsolatfelvétel

7. Az adatok tárolásának módja, biztosítása

 1. változatlansága igazolható legyen (adatintegritás);
 2. hitelessége biztosított legyen (adatkezelés hitelessége);
 3. az arra jogosultak számára hozzáférhetőek legyenek (rendelkezésre állás);
 4. illetve, hogy a jogosultalan hozzáférés ellen védett legyen (adat bizalmassága).
 1. a jogosultalan hozzáférésre;
 2. megváltoztatásra;
 3. továbbításra;
 4. törlésre;
 5. nyilvánosságra hozatalra;
 6. véletlen sérülésre;
 7. véletlen megsemmisülésre;
 8. illetve az alkalmazott technika megváltozása megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válásra.
 1. az arra jogosult hozzá tudjon férni az adatokhoz, amikor szüksége van rá;
 2. csak az férjen az információkhoz, aki erre jogosult;
 3. az információ és a feldolgozás módszerének pontossága és teljessége védve legyen.

8. Eljárási szabályok

 1. az érintett ismételten, lényegében változatlan tartalomra kér tájékoztatást/intézkedést;
 2. a kérelem egyértelműen megalapozatlan;
 3. a kérelem túlzó.
 1. a kérelmet megtagadni;
 2. a kérelem teljesítését az azzal összefüggő, ésszerű díj megfizetéséhez kötni.
 1. az érintett kifejezetten eltérő módon kéri a választ, és az nem okoz indokolatlanul magas többletkiadást az Adatkezelőnek;
 2. az Adatkezelő nem ismeri az érintett elektronikus elérhetőségét.

9. Kártérítés

10. Jogorvoslat

Ha az érintett az adatkezeléssel kapcsolatosan panaszt kíván tenni, azt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságánál teheti meg, a következő elérhetőségeken: székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. ; levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9. Telefon: 06-1/391-1400; fax: 06-1/391-1410; e.mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu..

11. Hatósági együttműködés

Kelt: Szombathely, 2020. július 16.

Tartalomjegyzék

 1. A Tájékoztató célja és hatálya. 1
 2. Irányadó jogszabályok. 1
 3. Az Adatkezelő adatai 1
 4. A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés célja, időtartama és jogcíme. 2
 5. Az érintettek jogai, jogorvoslati lehetőségek. 4
 6. Kapcsolatfelvétel 7
 7. Az adatok tárolásának módja, biztosítása. 7
 8. Eljárási szabályok. 8
 9. Kártérítés. 9
 10. Jogorvoslat. 9
 11. Hatósági együttműködés. 10

Jelen tájékoztató itt is megtekinthető!

Pin It on Pinterest