Adatvédelmi SzabályzatA www.sso.hu üzemeltetője ezúton tájékoztatja a honlap látogatóit a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint a látogatók ezzel kapcsolatos jogairól, és azok érvényesítésének lehetőségeiről.

Részletes adatvédelmi nyilatkozat >>>


1.    A Tájékoztató célja és hatálya

 

 

 


2.    Irányadó jogszabályok

 

 


3.    Az Adatkezelő adatai

 

Az Adatkezelő aktuális adatai a következők:

 


4.   A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés célja, időtartama és jogcíme

 

 

 


5.   Az érintettek jogai, jogorvoslati lehetőségek

 

 

 

 

 

 1. A rá vonatkozó személyes adatok;
 2. az adatkezelés célja(i);
 3. az érintett személyes adatok kategóriái;
  1. azon személyek, amelyekkel az érintett adatait közölték, vagy közölni fogják;
  2. az adatok tárolásának időtartama;
  3. a helyesbítéshez, törléshez, valamint az adatkezelés korlátozásához való jog;
  4. a bírósághoz, illetve felügyeleti hatósághoz fordulás joga;
  5. a kezelt adatok forrása;
  6. profilalkotás és/vagy automatizált döntéshozatal, illetve ilyen alkalmazásának részletei, gyakorlati hatásai;
  7. a kezelt adatok harmadik ország vagy nemzetközi szervezet részére való átadása.
  • A fentiek szerinti adatigénylés esetén Adatkezelő az érintett részére kiadja a kérelemnek megfelelő, általa kezelt adatok egy másolati példányát. Külön kérelemre van lehetőség elektronikus úton való kézbesítést kérni az Adatkezelőtől.

   

  • Adatkezelő minden további példányért oldalanként 500,- Ft-os adminisztrációs díjat kér.

   

  • Az igényelt adatok kiadásának határideje az igény átvételétől számított 30 nap.

   

  • A helyesbítéshez való jog: Az érintett kérheti az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan adatok helyesbítését.

   

  • A törléshez való jog: Amennyiben az alábbi indokok bármelyike fennáll, úgy az érintett kérésére Adatkezelő a legrövidebb időn belül, de legkésőbb 5 munkanapon belül, törli az érintettre vonatkozó adatokat:

   

  1. Az adatok jogellenesen (jogszabályi felhatalmazás vagy személyes hozzájárulás nélkül) kerültek kezelésre;
  2. az adatok kezelése szükségtelen az eredeti cél megvalósításához;
  3. az érintett visszavonja hozzájárulását az adatkezeléshez, és az Adatkezelőnek nincs más jogalapja az adatkezelésre;
  4. a kérdéses adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatban került sor;
  5. a személyes adatokat az Adatkezelőre vonatkozó jogszabályi kötelezettségek teljesítéséhez törölni kell.

   

  • Az adatok törlését Adatkezelőnek nem áll módjában elvégezni, ha az adatkezelés az alábbiak bármelyikéhez szükséges a továbbiakban is:

   

  1. Az Adatkezelőre vonatkozó jogszabályi előírások teljesítéséhez szükséges a további adatkezelés;
  2. a véleménynyilvánításhoz és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából szükséges;
  3. közérdekből;
  4. archiválási, tudományos, kutatási vagy statisztikai célból;
  5. jogi igények érvényesítéséhez vagy védéséhez.

   

  • Az adatkezelés korlátozásához való jog: Amennyiben az alábbi indokok bármelyike fennáll, Adatkezelő korlátozza az adatkezelést az érintett kérelmére:
  1. Az érintett vitatja a rá vonatkozó adatok pontosságát, ekkor a korlátozás arra az időre vonatkozik, ameddig a kérdéses adatok pontosságának, helyességének felülvizsgálata hitelt érdemlően megtörténik;
  2. az adatkezelés jogellenes, ugyanakkor az érintett kéri a törlés mellőzését, csupán az adatkezelés korlátozását kéri;
  3. az adatkezeléshez már nincs szükség az adatokra, de az érintett kéri azok további tárolását jogi igényei érvényesítéséhez vagy megvédéséhez;

   

  • Amennyiben az Adatkezelő korlátozást vezet be bármely kezelt adatra, úgy a korlátozás időtartama alatt kizárólag akkor, és annyiban kezeli az érintett adatot, amennyiben:

   

  1. Az érintett ehhez hozzájárul;
  2. jogi igények érvényesítéséhez vagy megvédéséhez szükséges;
  3. más személy jogainak érvényesítéséhez vagy megvédéséhez szükséges;
  4. közérdek érvényesítéséhez szükséges.

   

  • A visszavonáshoz való jog: Az érintett jogosult az Adatkezelőnek adott hozzájárulását – írásban – bármikor visszavonni. Ilyen igény esetén az Adatkezelő haladéktalanul és véglegesen törli mindazon adatokat, amelyeket az érintettel kapcsolatosan kezelt, és amelyek további tárolását jogszabály nem írja elő, vagy jogos érdekekhez fűződő jogok érvényesítéséhez vagy megvédéséhez nem szükségesek. A hozzájárulás visszavonásáig történt adatkezelés jogosságát a visszavonás nem érinti.

   

  • Az adathordozáshoz való jog: Az érintett jogosult az Adatkezelő által a rá vonatkozó adatok, általánosan használt, számítógépes szoftverrel olvasható formátumban történő továbbítását kérni egy másik adatkezelő részére. A kérést Adatkezelő a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb 30 napon belül teljesíti.

   

  • Automatizál döntéshozatal és profilalkotás: Az érintettet megilleti a jogosultság, hogy ne legyen alanya kizárólag automatizált adatkezelésen (például profilalkotáson) alapuló olyan döntésnek, amely rá joghatással lenne, vagy egyébként hátrányosan érintené. Nem alkalmazható ezen jogosultság, ha:

   

  1. az adatkezelés elengedhetetlen az érintett és az Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése céljából;
  2. az érintett kifejezetten hozzájárul ilyen eljárás alkalmazásához;
  3. alkalmazását jogszabály engedélyezi;
  4. szükséges jogi igények érvényesítéséhez vagy védéséhez.

6.Kapcsolatfelvétel

 

 


7.Az adatok tárolásának módja, biztosítása

 

 

 

 

 1. változatlansága igazolható legyen (adatintegritás);
 2. hitelessége biztosított legyen (adatkezelés hitelessége);
 3. az arra jogosultak számára hozzáférhetőek legyenek (rendelkezésre állás);
 4. illetve, hogy a jogosultalan hozzáférés ellen védett legyen (adat bizalmassága).

 

 

 1. a jogosultalan hozzáférésre;
 2. megváltoztatásra;
 3. továbbításra;
 4. törlésre;
 5. nyilvánosságra hozatalra;
 6. véletlen sérülésre;
 7. véletlen megsemmisülésre;
 8. illetve az alkalmazott technika megváltozása megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válásra.

 

 

 

 1. az arra jogosult hozzá tudjon férni az adatokhoz, amikor szüksége van rá;
 2. csak az férjen az információkhoz, aki erre jogosult;
 3. az információ és a feldolgozás módszerének pontossága és teljessége védve legyen.

 

 

 

8.    Eljárási szabályok

 

 

 

 

 1. az érintett ismételten, lényegében változatlan tartalomra kér tájékoztatást/intézkedést;
 2. a kérelem egyértelműen megalapozatlan;
 3. a kérelem túlzó.

 

 

 1. a kérelmet megtagadni;
 2. a kérelem teljesítését az azzal összefüggő, ésszerű díj megfizetéséhez kötni.

 

 

 

 

 

 1. az érintett kifejezetten eltérő módon kéri a választ, és az nem okoz indokolatlanul magas többletkiadást az Adatkezelőnek;
 2. az Adatkezelő nem ismeri az érintett elektronikus elérhetőségét.

9.    Kártérítés

 

 

 

10.   Jogorvoslat

 

 

 

Ha az érintett az adatkezeléssel kapcsolatosan panaszt kíván tenni, azt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságánál teheti meg, a következő elérhetőségeken: székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. ; levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9. Telefon: 06-1/391-1400; fax: 06-1/391-1410; e.mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu..

11. Hatósági együttműködés

 

 

 

Kelt: Szombathely, 2020. július 16.

 

Tartalomjegyzék

 

 1. A Tájékoztató célja és hatálya. 1
 2. Irányadó jogszabályok. 1
 3. Az Adatkezelő adatai 1
 4. A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés célja, időtartama és jogcíme. 2
 5. Az érintettek jogai, jogorvoslati lehetőségek. 4
 6. Kapcsolatfelvétel 7
 7. Az adatok tárolásának módja, biztosítása. 7
 8. Eljárási szabályok. 8
 9. Kártérítés. 9
 10. Jogorvoslat. 9
 11. Hatósági együttműködés. 10

 

Jelen tájékoztató itt is megtekinthető!